University Expo 2018 “มหกรรมอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งแรกของการรวมพลังมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ และมีกิจกรรมมากที่สุด
พร้อมนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายทั้ง 10 โซน โดยทีม Varp Event รับผิดชอบในส่วนของระบบลงทะเบียน แบบสอบถามออนไลน์ การจัดการ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละโซนผ่านระบบ QR Code