SCB SME New Year Party 2018 งานเลี้ยงปีใหม่ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศส่วนงาน SME กว่า 1,200 คน
โดยทีม Varp Event ได้ดูแลในส่วนของระบบการลงทะเบียน และ Event Activity Application ต่างๆภายในงานเช่น การใช้ Wristband ตรวจสอบสิทธิ์การรับอาหาร การเล่นเกมส์ รวมถึงระบบการโหวตเครื่องแต่งกาย และ Luckydraw