Varp Event ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลระบบจองรอบการเข้าชมและการจองบริการด้านพื้นที่ & อาหาร
สำหรับผู้ที่มาเข้าชม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางหรือ EGAT Learning Center โดยผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถตรวจสอบและจองรอบผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถอำนวยความสะดวกให้แกผู้เข้าชมแบบหมู่คณะด้วยการจองพื้นที่และบริการด้านอาหารล่วงหน้า