แบบฟอร์มขอเข้าชมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

จำเป็น

ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม (Visitor Information)

ประเภทกลุ่มผู้เข้าชม (Visitor group type)

สถานศึกษา (Shool/Colege/University)
ประชาชนทั่วไป (Visitor)
ชาวต่างชาติ (Foreigher)
หน่วยงานภาครัฐ (Government Organizations)
หน่วยงานภาคเอกชน (Private Company)
องค์กรอิสระ (Public Organizations)
EGCO
อื่นๆ (Other)

ชื่อหน่วยงาน / หมู่คณะ (Group Name)

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน (Group Contact)

ผู้ติดต่อ / ประสานงาน (Contact Person)

ชื่อ - นามสกุล (First name - Last name)

ตำแหน่ง (Position)

เบอร์ติดต่อส่วนตัว (Personal contact)

อีเมล (Email)

แบบฟอร์มขอเข้าชมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

จำเป็น

รอบเวลาการเข้าชมนิทรรศการ (Time for the exhibition visit)

รอบที่ 1 : 09.00 น. | รอบที่ 2 : 10.00 น. | รอบที่ 3 : 11.00 น. | รอบที่ 4 : 12.00 น.
รอบที่ 5 : 13.00 น. | รอบที่ 6 : 14.00 น. | รอบที่ 7 : 15.00 น. |

รายละเอียดการเข้าชม (Booking Details)

วันที่เข้าชม (Visit Date)


วันทำการ จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รอบการเข้าชม (Round)

จำนวนผู้เข้าชม (Number of visit)

ต้องการเพิ่มวันเข้าชมหรือไม่

ต้องการผู้บรรยายเฉพาะ (Guide)
ท่านสามารถเลือกผู้บรรยายเฉพาะได้ภายในรอบที่ 1 ถึง 6 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม (Optional)

ต้องการที่จอดยานพาหนะ จำนวน คัน
ต้องการอาหาร, เครื่องดื่ม พร้อมจัดเตรียมสถานที่

คำขอพิเศษ / รายละเอียดเพิ่มเติม (Remark)